CIEPŁOWNIA NA BIOMASĘ - STUDIUM PRZYPADKU

 

„ Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie”

 

wpe1B.jpg (61937 bytes)
Kotłownia opalana miałem węglowym wkrótce przejdzie do historii.

wpe1F.jpg (33807 bytes)
Kotłownia olejowa.

wpe22.jpg (48622 bytes)
Kotłownia olejowa - w trakcie modernizacji.

wpe26.jpg (50110 bytes)
Na potrzeby ogrzewania miasta pracować będzie 
kotłownia opalana zrębkami drzewnymi w oparciu
 o 3 kotły o mocy nominalnej 2.000 kW (razem moc sumaryczna 6,0 MW).
 Takie rozwiązanie zapewni najbardziej wydajną 
pracę systemu w nierównomiernych rozbiorach 
ciepła w skali całego roku.


Będą tam kotły wodne trójciągowe ze specjalnie skonstruowaną komorą spalania drewna oraz schodkowy ruchomy ruszt, które zapewnią optymalny sekwencyjny proces spalania drewna. Komfort użytkowania zapewni również w pełni zautomatyzowany system podawania paliwa,
odpopielania oraz zapalania wsadu drzewnego. Dodatkowo system wyposażony zostanie w moduł graficznej wizualizacji pracy kotłów oraz pozostałego systemu.

wpe2A.jpg (46344 bytes)
Dotychczas działające kotły olejowe nadal pozostaną w kotłowni.

Koszty pozyskania ciepła z kotłowni na zrębki drzewne są niższe o ok.. 63 % od kosztów ciepła z kotłowni olejowej, o 33 % z kotłowni węglowej i ok.. 40 % z kotłowni gazowej.

wpe2C.jpg (55174 bytes)
Plantacja wierzby energetycznej firmy  „ENECO” sp. z o.o w pobliżu miejscowości Dąbie.

wpe1C.jpg (41183 bytes)
Borne Sulinowo (w prawej części zdjęcia) leży w centrum kompleksu leśnego.
Lokalne nadleśnictwa zobowiązały się do dostarczania materiału opałowego na potrzeby ogrzewania miasta.

wpe24.jpg (79523 bytes)
Przekazywanie energii cieplnej do odbiorców odbywać się będzie poprzez zmodernizowaną sieć cieplną.

 

wpe1C.jpg (136611 bytes)
Schemat przebiegu sieci ciepłowniczej w mieście.

Długość sieci cieplnej wymienionej w latach poprzednich – 2,1 km.
Sieć cieplna wymieniana w roku 2006 – 6,1 km.

wpe21.jpg (74954 bytes)
Straty ciepła na przesyłach:
     w roku 2005 – 19 868,7 GJ
     w roku 2006 –   9 583,9 GJ
Szczegółowe koszty inwestycji:

 

Głównym kierunkiem rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo jest turystyka, a misją dla miasta jest uzyskanie statusu uzdrowiska, dlatego też jednym z podstawowych celów rozwoju miasta jest ochrona środowiska naturalnego, a także poprawa  jego zarządzaniem. Infrastruktura techniczna  miasta  jest pozostałością po stacjonujących tutaj do początku lat 90 – tych wojsk radzieckich i wymaga modernizacji.  Miasto docelowo planuje przyjąć 10 tys. mieszkańców, w związku z tym inwestycje w infrastrukturę techniczną są niezbędne. Miasto obsługują dwie kotłownie, w tym jedna  nowa kotłownia opalana olejem oraz druga kotłownia opalana miałem. Aktualnie w mieście zmodernizowanych jest 2,1 km sieci. Prawie 90% budynków odbiorców sieci ciepłowniczej jest już poddane działaniom termomodernizacyjnym i zgodnie z zasadą zrównoważonego i trwałego rozwoju owe plany są gwarancją uczynienia Miasta Borne Sulinowo i całego regionu przyjaznym dla środowiska oraz atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów.

Poszukiwanie nowych ekologicznych źródeł energii oraz postęp w technologii spalania drewna stwarza nam możliwości budowy nowoczesnych w pełni zautomatyzowanych kołowni opalanych zrębkami drzewnymi lub innym rozdrobnionym paliwem drzewnym.

Szukając alternatywnego, tańszego i bardziej przyjaznego środowisku źródła ogrzewania niż to dotychczasowe Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo w październiku br. wydał ogłoszenie o przetargu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie”. Na ten projekt Gmina otrzymała  dofinansowanie w wysokości  ponad 8 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, inwestycja szacowana jest na około 11 milionów złotych. Ciepłownia na biomasę będzie zasilać miasto w ciepło od sezonu grzewczego 2006\2007 roku. Ogrzewanie za pomocą kotłów na biomasę pozwoli nam uzyskać najtańsze ciepło. Szczególnie istotne są optymalizacja, oszczędność wykorzystania zasobów energii zawartej w biomasie oraz zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji.

Rozpoczęliśmy również działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej z terenu naszej gminy prowadząc tym samym do oszczędność zużywania energii. Ponad połowa otrzymanej dotacji zostanie wykorzystana na modernizację sieci ciepłowniczej. Zauważyć należy , iż inwestycje poczynione przez Gminę Borne Sulinowo zwrócą się w stosunkowo krótkim czasie. W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną spełnione wymogi stawiane przez  międzynarodowe przepisy ochrony środowiska zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

 Bardzo ważne jest też , że zanieczyszczają one środowisko w stopniu znikomym i robią to tylko przejściowo, nie pozostawiając szkodliwych popiołów itp.. Gmina korzystając z biomasy nie podnosi w atmosferze poziomu CO2, który jest gazem cieplarnianym. Tym samym biomasa jest paliwem tanim i czystym. Modernizacja systemu skutkuje niskimi kosztami eksploatacji generując możliwość znacznego obniżenia ceny ciepła dla odbiorców w porównaniu z sytuacją obecną. W dalszej perspektywie zwiększy się atrakcyjność naszego regionu jako miejsca zamieszkania i pracy. Poprzez produkcję biomasy istnieje potencjalna możliwość uaktywnienia regionu, stworzenie nowych miejsc pracy przy pozyskiwaniu paliwa oraz powstanie  nowych podmiotów nastawionych na produkcję zrębków.

Istotnym elementem jest fakt, iż gmina posiada konkretne możliwości pozyskania paliwa czyli zrębków i to zarówno z upraw  plantacji wierzby już istniejących, jak i z deklaracji rolników i firm lokalnych o planowanym zakładaniu plantacji, co stanowi wielką szansę dla rolnictwa. Urząd Miasta i Gminy wyraził tym samym wolę przystąpienia do negocjacji z Firmą „ENECO” sp. z o.o z siedzibą w Dąbiu na dostawę biomasy a dokładniej zrębek wierzby energetycznej dla potrzeb spalania w kotłowni miejskiej  Borne Sulinowo. Również lokalne  nadleśnictwa zobowiązały się dostarczać materiał  na zrębki dla potrzeb kotłowni.

Rozpoczęta przez nas inwestycja przyczyni się  do polepszenia standardu życia mieszkańców, poprawy dostępu mieszkańców  do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu  oraz do zwiększenia  możliwości inwestycyjnych, a w szczególności  w zakresie turystyki i środowiskowo przyjaznego sektora  przemysłu.

 

Zródło: www.bornesulinowo.pl

Artykuł - Legutko Ł. "Ciepłownie na biomasę" (pdf)